Stock Photo: Boreas And Orithyia. Oswald Von Glehn (B. 1858). Oil On Canvas