Stock Photo: DENTAL HYGIENE, MAN. DENTAL HYGIENE, MAN Model.