Stock Photo: White house sign and logo, Press Room, The White House, Pennsylvania Avenue, Washington, DC, USA