Stock Photo: ´The Tyle Kilns’, 1780-1830.
Stock Photo: 1895-25510 ´The Tyle Kilns’, 1780-1830.