Stock Photo: Ruins of Kourion, excavation site of ancient Kourion, Graeco_Roman amphitheatre, Odeon, Sanctuary of Apollo Hylates, Akrotiri peninsula, near Episkopi, southern Cyprus