Stock Photo: Antennas of the Satellite Earth Station Raisting, poppy field, Upper Bavaria, Bavaria, Germany