Stock Photo: Virgin´s Nativity Church, Nizhny Novgorod Gorky, Russia
Stock Photo: 1848-21840 Virgin´s Nativity Church, Nizhny Novgorod Gorky, Russia