Stock Photo: Daddy Returns, by Egisto Ferroni (1835-1912).