Stock Photo: At Liston, 1884, by Giacomo Favretto (1849-1887), oil on canvas, 81x155 cm.
Stock Photo: 1788-45170 At Liston, 1884, by Giacomo Favretto (1849-1887), oil on canvas, 81x155 cm.