Stock Photo: Muzio Scaevola, by Jacopo Robusti known as Tintoretto (1518-1594).