Stock Photo: Giuseppe Lorenzo Gatteri (1829-1884), Goddess Minerva Awarding Prizes to the Arts, 1884. Detail.