Stock Photo: Shipyard of Mawei shipbuilding company, Mawei District, Fuzhou City, Fujian Province of People's Republic of China,