Stock Photo: She Nationality girl picking tea leaves, Youshan tea garden, Beifeng Town, Fuzhou City, Fujian Province of People's Republic of China,