Stock Photo: Common name: Karvy Botanical name: Strobilanthes callosus Family: Acanthaceae Ruellia family Synonyms: Carvia callosa Hindi: Maruadana, Manipuri: Khum Marathi: Karvy