Stock Photo: Munich, Propyläen, Koenigsplatz, King´s Square, Bavaria, Germany.