Stock Photo: US Army Bulgaria

Stock Photo: 1457-616 US Army
Bulgaria