Stock Photo: Demise of Dmitry Donskoy by Vasily Vasilevich Vladimirov, (1880-1931), Russia, Vologda, Vologda Regional Art Gallery