Stock Photo: Le Pont Neuf Leopoldo Presas (b.1915 Argentinean) Zurbaran Galeria, Buenos Aires

Stock Photo: 1109-1002 Le Pont Neuf
Leopoldo Presas (b.1915 Argentinean)
Zurbaran Galeria, Buenos Aires